Events

November 2017

Nov

22

Wednesday

Nov

23

Thursday

Nov

26

Sunday

Nov

29

Wednesday

December 2017

Dec

03

Sunday

Dec

04

Monday

Men's Prayer

Time: First Monday of the month, 7:00 PM - 8:00 PM   

Dec

06

Wednesday

Dec

10

Sunday

Dec

13

Wednesday

Dec

14

Thursday

Dec

16

Saturday

Dec

17

Sunday

Dec

20

Wednesday

Dec

24

Sunday

Dec

27

Wednesday

Dec

28

Thursday

Dec

31

Sunday

January 2018

Jan

01

Monday

Men's Prayer

Time: First Monday of the month, 7:00 PM - 8:00 PM   

Jan

03

Wednesday

Jan

04

Thursday

Jan

05

Friday

Jan

06

Saturday

Jan

07

Sunday

Jan

08

Monday

Jan

09

Tuesday

Jan

10

Wednesday

Jan

11

Thursday

Jan

14

Sunday

Jan

17

Wednesday

Jan

20

Saturday

Jan

21

Sunday

Jan

24

Wednesday

Jan

25

Thursday

Jan

28

Sunday

Jan

31

Wednesday

February 2018

Feb

04

Sunday

Feb

05

Monday

Men's Prayer

Time: First Monday of the month, 7:00 PM - 8:00 PM   

Feb

07

Wednesday

Feb

08

Thursday

Feb

11

Sunday

Feb

14

Wednesday

Feb

17

Saturday

Feb

18

Sunday

Feb

21

Wednesday

Feb

22

Thursday

Feb

25

Sunday

Feb

28

Wednesday

March 2018

Mar

04

Sunday

Mar

05

Monday

Men's Prayer

Time: First Monday of the month, 7:00 PM - 8:00 PM   

Mar

07

Wednesday

Mar

08

Thursday

Mar

11

Sunday

Mar

14

Wednesday

Mar

17

Saturday

Mar

18

Sunday

Mar

21

Wednesday

Mar

22

Thursday

Mar

25

Sunday

Mar

28

Wednesday

April 2018

Apr

01

Sunday

Apr

02

Monday

Men's Prayer

Time: First Monday of the month, 7:00 PM - 8:00 PM   

Apr

04

Wednesday

Apr

08

Sunday

Apr

11

Wednesday

Apr

12

Thursday

Apr

15

Sunday

Apr

18

Wednesday

Apr

21

Saturday

Apr

22

Sunday

Apr

25

Wednesday

Apr

26

Thursday

Apr

29

Sunday

May 2018

May

02

Wednesday

May

06

Sunday

May

07

Monday

Men's Prayer

Time: First Monday of the month, 7:00 PM - 8:00 PM   

May

09

Wednesday

May

10

Thursday

May

13

Sunday

May

16

Wednesday

May

19

Saturday

May

20

Sunday

May

23

Wednesday

May

24

Thursday

May

27

Sunday